,

/
: o.O ( ) O.o
-~ ~ ~


ڵ ڵڵ ڵڵڵ ڵڵڪ ..


ڵڵ ۈ ڵڪ ڵڪ ..


ڵ ڵ ڪ ۈ ڵڵ !


ڵ ڪ !


ڵ ڪڵ ڵ ۈ ڵ ڵ ڵ


ۈڵ ۈ ۈڵ ڵ ..


ڪۈ ڵ ڵ ڵ ..


ۈ ۈڵ ڵ : ( ڵ ڪ ۈ )


ڪڵ ڵ ڵ ڵ ڵ


ۈ ...


ۈ ڵڵ ڪ ڵ ڵ ڵ ڵ ڵ


ڪۈ ..


ۈڵ ڵڵ ڵ ..


ڵ ڵ ڵڵ ڵ ..


ڵ ڵ ڵڵ ڪ ۈ ڵ ڵ ..ڵ ۈ ڪڵ ..


ڵ ۈ ..


ڵۈ ڵۈ ڵڵ ..


ڵۈ ڵ ڪ ڵ ڵڵ ڵ ۈڵ ڵ :


( ڵ ڵۈ ۈ ڵ ڵڵ ڵ ڵ )


ڵ ڵ ڵ ڵ ڵ


ڪڵ ڵ ڵ ۈڵ ۈ ڵ ..!


ڵ ۈ ڵۈ ..!


ڵ ڵ ..


ڵ ڵ ۈ ۈڵۈ ڵڵ ..


( ڵ ڪ ۈ )


ڵڵ ۈ ۈ ..


ڵڪ ڵ ڵ ڵ


ڵ ۈ ڵ ڪ ..ڵ ۈ ڵ ..


ۈ ڪ ڵ ڵ ..


ڵ ..


ڵ ڵ ڪ ..!


ڵ ڵڵ ..


ۈ ڵڵ ..


ۈ ڪ ..!


ڵڵ ..


ۈ ڵڵ ڵ ڵڪ ..


ڵ ۈ ڵ ..


ڪ ڵ ڵڪ ۈ ڵڪ ..


( ڵڵ ڵ )


{ڪڵ ڵۈ ۈ ۈۈ ۈڪ ۈ ڵ ڵ ۈڵ ڵ
ۈ ڵ ڵ ڵ ڵۈ }


ڵڵ ڵ ۈ ڵ ۈ ڵ ڵ ڪڵڵ ڵ ۈ ڵ ۈ ڵ ڵ ڪ


ڵڵ ڵ ۈ ڵ ۈ ڵ ڵ ڪ
: (ghada)
-: ● JooR Rjm ●
-
..


: Hayat Rjeem
-
:
-
: .
-
1 2 

, , , , ,