...

/

[FT=Arial]-- - --
ڷټ-ٵڦڞڷ-ڽ ڠێ-ۈڸڰڹٲڷڰ-ڦۀ-ڊ ڨڻۀ-ڹڣ-ڍ
- - - ---
--- -- -
- --- ---
ѐ- -- -- --
- -ڷڪ-ڪ -ۈ
- -ۆ-ﭑ - ﭑٱﭑ
- -- - --
-


ڹډٳ ښ ڂڹڄڒ-ڵٺڦٺڵڹ-ٳڒ-ٳڹ ٺڄڒ-یډ-ڡٺڵڹ
-- -
ڷۓ ͏ ڛڛ
- --ޒ
-ڪ ۈڪ-- ۈڪ-ۈ
- --- -
ݒ --- -
-ټ ڸڼ-ڸڼڲ ۈڷ-ۈ ڸ-ڲ-ۈڷڼڲ
-- -- --
-ټ ڸڼ-ڸڼڲ ۈڷ-ۈ ڸ-ڲ-ۈڷڼڲ
- - -
--ۈ-ڷ
--
-
-- .--
. -
ǒ-ڪ-ۈ ʒ -

--ڪۧڷ- ڷڪۧ-ڪۧ
--ڰۓ-ڷ ڰ- -ڰۓ
---
- - --
ڪ-ﺄڪ- ڪڷ-ڷڪ-ڷ ۈۈ-ڷ- ڷ-ﺄۈڷ
ټێ-ڷۈ ۈڦټێ-ڦڍێ- ېڹۃٵڹ ېڹێ-ڷېڹۃ
́ۈڵ ڵڵێ-ڵۅڼ ڵڵێێټ ێڱ
-- - --
- - -ۈ
--ێ ێێ ۈ ێۈڹ-ێ-ټڵێ
-- - --
ﭑѐ ﺅ--ﻤﺶ ﻓ-ڷ
’
--ڪۧڷ- ڷڪۧ-ڪۧ
ڼڣڛێێڜ ڛۆڸ-ۈс ڍێ ڍڼێ-ڷۄۄ
ڷڼ-ڪړڼ ڪڛ ڒۋړ ۈړ-ۈڛ
--- --ڷ ڳ -
ڷ-ۈڪ ڷ-ۈڷ-ڷ- -ۈ ڪ-
---
ۈ-ڪ-ۈڶ-ڵ ۈڶ- ڮ-ڮ-ڪڶ
-ڷڷ ڷ-ڷ--ۈ ڪۧ-ڷ ۈ-
ۈڷ- ڷڪۧ---ڷ ڪۧڪۧ-ڪۧڷۈ -
- --- - -
-ڷ-ۈ ڷۈ-ۈ ڷ- ڷڪ-ۈ
-- - --
ڷټ-ٵڦڞڷ-ڽ ڠێ-ۈڸڰڹٲڷڰ-ڦۀ-ڊ ڨڻۀ-ڹڣ-ڍ
- - - ---
--- -- -
- --- ---
ѐ- -- -- --
(ﺄڪ )
( )
(ڰ ۅ)

,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
, ,

, ,
,
,
,
,
,
,
,
,

..

Ӆх
ޅ.
߅.
݅.
.
.
.
Ӆ.
.
,
ﮬ̲̣̐ ,
,
,
,
ڪ
, ,
ﮬ̲̣̐ﮬ̲̣̐
,ﮬ̲̣̐ ,
,
ﮬ̲̣̐ﮬ̲̣̐ ,
,
,
,
,
ﮬ̲̣̐ ,
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐ ,
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐
ڪﮬ̲̣̐ ..
ڪ ڪ
ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐ ڪﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐ ڪ ﮬ̲̣̐

ﮬ̲̣̐ .
ڪ ﮬ̲̣̐ڪ.
.
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐.
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐.
.
.
ﮬ̲̣̐ﮬ̲̣̐ .
ڪ .
- -ڷڪ-ڪ -ۈ
-ڪ - - --ﮬ̲̣̐-
ڪﮬ̲̣̐--- ڪ-- -
-ﮬ̲̣̐ -ڪ--ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐-ﮬ̲̣̐--
- ﮬ̲̣̐-- -ڪ- --
- -ڷڪ-ڪ -ۈ
- -ۆ-ﭑ - ﭑٱﭑ
ﮬ̲̣̐- -- - --
-ﮬ̲̣̐� � ﮬ̲̣̐� �

ڪ
ڹډٳ ښ ڂڹڄڒ-ڵٺڦٺڵڹ-ٳڒ-ٳڹ ٺڄڒ-یډ-ڡٺڵڹ
-- ﮬ̲̣̐ڪ-
ڷۓ ڛڛﮬ̲̣̐
- ﮬ̲̣̐--
-ڪ ۈڪ-- ۈڪ-ۈﮬ̲̣̐
-ڪ --- ڪ-ڪ
--- - ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐-- ڪ-- --ﮬ̲̣̐
-ټ ڸڼ-ڸڼڲ ۈڷ-ۈ ڸ-ڲ-ۈڷڼڲ
- ﮬ̲̣̐ﮬ̲̣̐-ﮬ̲̣̐ -
--ۈ-ڷ
--
-
-- .-- ڪ
’-ڪ-ۈ - ﮬ̲̣̐

--ڪۧڷ- ڷڪۧ-ڪۧ ﮬ̲̣̐
--ڰﮬ̲̣̐ۓ-ڷ ڰ- -ڰۓ ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐ ---ﮬ̲̣̐
- ﮬ̲̣̐- ڪ--
ڪ-ﺄڪ- ڪڷ-ڷڪ-ڷ ۈۈ-ڷ- ڷ-ﺄۈڷ
-- ﮬ̲̣̐- -ڪ-
- - -ﮬ̲̣̐
- -ڪ
ﮬ̲̣̐ ڪ
ڪ- -- --ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐ ڪۧ- -ڷڪۧ-- ڪۧڪ-ڪ
ڪ -
ڪ--- - -- -
-ڷﮬ̲̣̐-ﻓڪﮬ̲̣̐-ﻣڷﮬ̲̣̐
ۈ-- ﺄۈ- ---ﺄﮬ̲̣̐
- - - ﮬ̲̣̐-
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐

ڪ
ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐
ڪ
ﮬ̲̣̐

ﮬ̲̣̐ﮬ̲̣̐ڪ


ڪ
ﮬ̲̣̐ ڪ
ڪ

ڪ ڪڪ
ﮬ̲̣̐


ﮬ̲̣̐

ڪ


ڪ
ڪ

ﮬ̲̣̐

ﮬ̲̣̐

ﮬ̲̣̐
ڪ
ﮬ̲̣̐

ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐

ﮬ̲̣̐
ڪ

ڪ ڪ
ڪ

ﮬ̲̣̐ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐

ڪڪﮬ̲̣̐
!!!
ڪ
ڪ
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐


ڪ
ﮬ̲̣̐

ڪ
ﮬ̲̣̐
1 1
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐


ڪ
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐

ڪ &L̃̾T̃̾;&L̃̾T̃̾;


ﮬ̲̣̐ ..

ڪﮬ̲̣̐

ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐
ڪ
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐


ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐ﮬ̲̣̐
ڪﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐
ڪﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐

ڪ
ڪ ڪ ﮬ̲̣̐
ڪ

ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐

ڪ ڪ


ﮬ̲̣̐ ڪ ﮬ̲̣̐
.. ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐
ڪ


ڪﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐ ڪ

ﮬ̲̣̐
ڪ ﮬ̲̣̐

ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐
ڪ ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐
ڪ
ﮬ̲̣̐

ڪ
ڪڪ K̃̾Ĩ̾T̃̾K̃̾À́T̃̾
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐

ﮬ̲̣̐ ڪ ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐


ﮬ̲̣̐

ڪ ڪ

ﮬ̲̣̐ ڪﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐ڪ ڪ
ﮬ̲̣̐ﮬ̲̣̐ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐ ڪﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐ ڪ
ڪ
ڪﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐

ﮬ̲̣̐
ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐

2017
ǷLệậsệ ÇĽl Mệ
ɒσиτ cяy σvєя αиyσиє ωнσ ωσиτ cяy σvєя yσυ
ÂctĭŌΝš ŚPєĄЌ ĻðỰÐєЯ tHäח шÔŔđS
Dt-be Sad-just Smile
Whn-IdiDtCry JuštlǿǾk-atThšky
ᴛʜᴇ ʀᴇᴅ ғʟᴏωᴇʀ
ƛ ƧMƛƦƬ ƓƖƦԼ
тнe αɴιмe prιɴceѕѕ
ᴛʜᴇ ʟᴏɴᴇsᴏᴍᴇ ɢɪʀʟ
ωᴏʀʟᴅs sᴍɪʟᴇ
αττяαcτɪvє sмɪℓє
ηαυgнту gιяℓ
ℓσиєℓy ɢɪяℓ
ℓσvєℓy αиɢєℓ
fαcє τнє мσσи
sωєєτ ɢɪяℓ
ѕαυ∂ι мσση
ɪ ℓσvє мy ℓɪfє
ĸɪℓℓєя ɢɪяℓ
sнαяρ вєєя αиɒ єиτяαиcєɒ ɒєɪяα
sαυɒɪ мσσи αиɒ ραssєиɢєя нυммєяяα
S̷a̷u̷d̷i̷ m̷o̷o̷n̷ a̷n̷d̷ p̷a̷s̷s̷e̷n̷g̷e̷r̷ H̷u̷m̷m̷e̷r̷r̷a̷
σηє єℓℓα αη∂ ρℓαуѕ вαѕкєт
вoycoттed pαтrol αɴd тlнαĸɴα ѕιɢɴαl
ємρєяσя
sαταи sαɒ
τɪv ɒɪsτяɪвυτσя τяєɪf
ĄŊą Ȝšht ḾąȜąk B-ÀlBy
Ǯrǿrŷ Śhe Ðãrǿrŷ
Alßẙ Ǿff Lłňế
Į Đøņt Cạrė TọỎz-Xƥ
Šrƴ BǾýs-Đǿnt Ãdd M
Ặňặ ßặtǮłm ḆặǮđk ẶǮĕšh
Bẻt Ṛẻẃṣhấ Ȝǻṁlǻ Ďǎẁṣhấ
Ặňặ Ǯǿmry MặƧđař Ặnśậk
ĄŊą Líã Ṁeņ-Ȝểřk Ħaßeß-Ȝömry
Äşħof-Fik Youm-Ȝäłły Ntä-Ȝmäłtu Feyä
ElDõnyậ-Děßěnt Lzěna-Ǯmậlậ ßtƼbt-Fěna
Đớŋt Ādd-Ḿ ƺåChāŋ-Aŋa Shrrå-åsluŋxDee
[/FT]
[FT=Arial]
[/FT]

:
- : -

Skype 8.30.0.50

, 2018-2019

, , , , , , , , , ,