2018

<div>
2018

ٱ : ۆ ٱٱ /
ٳ
:
ٱ. ۆ


​​​​​​​​​​\' ( ) . .

:
[ ﺂٱ ] ~
! ~

ٱ ʐ
ٱ
. . . =$


✗ ┋ ...
... ┋ ✗~/ ﻣ̉ב ﻣ̉ﻧ ﻣ̉ﻟ ﻗﺗ̉
. . . . ﻟ [ﺂܹܪ] ..*
~/ ﺂ ﺗ̉ﺑ̉ﺗ̉ﻣ̉ ﻧﻳ̉ﺂﺂ ﺗ̉ﻧﺗ̉
. . . . ﻗ [ﭑﺂڪ] ..*:$ ..
..
/ : { } ..

:$ .
: { } ..
:$ ..
..
: { } ..
:$ ..
..
: { } ..
:$ ..
..:*
: { } .. ):✗ ┋ ﯾ ﻋﯾۆﻧﯾ ﻋﻟﻣ̝̚ﯾ ﺂﻧﯾ ﺂﺣﺑ
ﻋﺷﻗ̮̃ ۆﻧﯾ ﻟ ﯾﻣ̝̚ﮑﻧ ﺂﺧۆﻧ
ۆﯾﮑﭬﯾ ﺂﻧﯾ ﯾ ﻋﯾۆﻧﯾ ﻣ̝̚ﺑﯾ ﻟﮃﻧﯾﯾ ﺑﮃۆﻧ
ۆﻣ̝̚ﺑﯾ ﺷۆﻗ̮̃ ﻟﺧﻟﺂﯾﻗ̮̃ ﺂﻟﺂ ﭬﯾ ﻧﻅړ ﻋﯾۆﻧ ┋ ✗​​​​​​​​​​ﺂ
ﺂ ﺑ ۆ ﺂۆ
][ ﺂ ][ ! X_x:$
ۆ ﺑ ﺻۆۆ ﺂ
][ ﺂ ][ :$
, , , , 2018