( ) ...

( ) ...

( ) ...

  4701451c063vp.gif().

.

.

__________________
  Abdomen.jpg

  Beh.jpg

  Teh.jpg  Theh.jpg  Geem.jpg  Hah.jpg  Khah.jpg  Daal.jpg  Thaal.jpg

  Reh.jpg  Zeen.jpg  Seen.jpg  Sheen.jpg  Saad.jpg  Daad.jpg  Tah.jpg  Zah.jpg  Ain.jpg

  Gheen.jpg  Feh.jpg  Kaf.jpg  Kaaf.jpg  Laam.jpg  Meem.jpg  Noon.jpg  Heh.jpg  Waw.jpg

  Yeh.jpg
  Hamza.jpg


()


  Hamza%20ala%20waw.jp

  Alef%20mamdoda.jpg

  Alef%20maksora.jpg

  Alef%20laam.jpg

  Alef-%20laam-%20alef

  Teh%20marbota.jpg

  Laam%20alef.jpg  103.gif


:


jugJJJJJJJJJl gyJJJJJJJJJJJm hgYaJJJJJJJJJJhvm ( fhgw,v ) >>> 14 gNov lh lpl] gym lk hggym hggil hg`dk hgaow hguhgl hg;edv juvdt ohwm language ugn waw td FLbD Y.hgm i, ,ugn ________

◕‿◕β.Ő.Ṩ.Ϋ◕‿◕

3... .


1 2  3 

..

... , 14 , , , , , , , , , , , , , , , language , , waw , , [/b] , , , , ________