..... ...

/
: 30 , 2020
{.. ..}
..
.
..
.. !!

{ .. .,}.
.
.
.

!!
!!
!
!!!!


!! !!!!!!


... !!

.
.
.
.
: ..
{.. ..}
.
.. ..
.. ..
.. ..
.
/ .. /.. .. . ,,
.
{..~~

..
..
/
\
/
\
/
..
: 30 , 2020
: 30 , 2020
jannah1
: 30 , 2020
: 30 , 2020
: 30 , 2020
1 2 

쿿

&&& &&&

, , ,