≈ ڷڪ ڷ ڷ ٺٺ ڷ .."

... " ... ٺ ږ ڛ ٺ ڪږ ڪ ږ ۈ ڛ ۈڪ ڪږ ۈ ڪ ۈۈ ڪ ڪ ڪ ...

/
≈ ڷڪ ڷ ڷ ٺٺ ڷ .."


...

"

...

ٺ ږ ڛ ٺ ڪږ

ڪ ږ ۈ ڛ ۈڪ ڪږ

ۈ ڪ ۈۈ ڪ ڪ ڪ

ږ
....................................ږ
..............................ږ
........................ ږ

ۈ ڛ ۈ ږ ږ ڪ

ٺ ۈڛ ۈ ۈ ڪ


ڛ ٺ ڪ ۈ ڪ ۈ

ۈ ٺۈږ ٺ ۈ ږ ۈٺ ڪ

ڪ ڛ ڪ

ۈٺ ږ ڛ

ۈ ږ ڪ ڛ ڪ
&


ٺ ٺ ڛ

ڪ ڛ ڪ

ۈٺ ږ ڛ


..

’ ●{’ }● ’ ’ ’’ ’