ېڷڷې ....[ Ȑ ېې ] : ۈ ڷ ..! ڷې ۈ ڼ ڷ ڷ ڼ

/
: 30 , 2020
ڷ ڷ ٺۈ !
ڼ ۈڷ ڷ !
ڷ ٺڷ ٺې ڼ ۈۈ !!
ۈېې ڷۈڼ
ې ڼ !!

ۈڷ ڷ ٺۈۈ !

ۈڷ ٺٺѐڼې ڷڷٺې
ڷ ٺڷ ڼٺې ۈ
ۈڷ ڷې
ڷ ٺ ٺې ۈ ڷېۈ

ۈڷ ڷ ې !
. . . .
ڼ ۈڷ ڷ

align="right">

....~

ٺې ڼ !ېڼې ....ڼ ڷ ٺٺ ۈސ !ۈ Ȑ ٺۈ
ٺڷې ڷ ڷې !!
.................ڷې
.................ڷې
align="right">
align="left">
....~
align="right">

ٺ
ڼ ڷۈې .. ۈڷې ڷېڼ

ڷ .. ٺٺې ېȐ !
ېڼې : ۈ ۈې ېڼ !!!!! align="right">....~
ۈ ېېȐ ..
ٺې ,, ڼې ڷې
ڷڼ .. ٺڼې ېȐ
ڷ ڷې ڷڷ ۈ ېېȐ


ۈڷ ېڼې ېȐ !
align="left">....~

ۈڷڷ ې !
ڼ ڷڷ ڼ ڼ ې !
.. ڷ .. " ېڼې "
- ۈ ې
Ðٺ ||

align="right">
....~ۈڷڷ { ٺ̐ } .!ڷ ٺڷ ڷې .. !( ڷȐ ) ,ۈ ڼ ېalign="left">
....~

ڷٺ ڷڷ
ڼ .. ٺڷڼې
ۈېۈڼې ( ڷې )
ڷې ۈݐ - ٺϐ ڼې
ۈ " ۈې " : ٺې !align="right">....~


ڼې ڷ . .ې ٺ ( ۈېڼ ) ....ٺ ڷ

align="left">....~ڼ ڷ ې ېȐ ڷ ېې ..
ېڷڷڷې ٺۈڷ :
ڼ ۈڷ ڷڷېڷ ڼې ..!
ڷۈ ڼٺ ٺ ڼ ڷ ۈ ې ..!
ڼٺ ۈڷ
ېۈ ۈ
ڷ ۈې ..!

align="right">....~ڷۈ !
ٺѐٺ ڷڷېڷ ېٺ ۈڼې ..ڷۈ !
ٺѐٺ ڷ ٺڼې ۈ ..align="left">....~
align="left">Ȑ ڷۈ ېڼې !.
Ȑ ڷ ېۈ ڼې :" ۈېڼ ې
" ۈېڼ ې
ڼٺ ڷ ڷې .!

align="right">....~

ٺ !ڷ .. !
ۈڷڷې ڼ ڷ ۈ !ٺ Ȑ ٺې ڷۈ 00:01
: 30 , 2020

: 30 , 2020
: 30 , 2020
: 30 , 2020: 30 , 2020

1 2 

%% %%

ڷې , ۈ , ېڷڷې , ڼ , ڼ , Ȑ , ڷ , , ڷ , , , ڷ , , ېې , ۈ